Categorieën

Inhoudsopgave:
 Artikel   1 - Definities
 Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
 Artikel   3 - Toepasselijkheid
 Artikel   4 - Het aanbod
 Artikel   5 - De overeenkomst
 Artikel   6 - Herroepingsrecht
 Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
 Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 Artikel   9 - De prijs
 Artikel 10 - Conformiteit en garantie
 Artikel 11 - Levering en uitvoering
 Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 Artikel 13 - Betaling
 Artikel 14 - Klachtenregeling
 Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 - Retouren/ Klachten

 Artikel 1 - Definities
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
    
 Brabant Auto Parts
 Gildeweg 8
 2632 BA  Nootdorp
 E-mailadres: info@brabantautoparts.nl
 KvK-nummer: 17157169
 Btw-identificatienummer: NL001689160B55

 Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 de prijs inclusief belastingen;
 de eventuele kosten van verzending;
 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 


 Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 Artikel 6 - Herroepingsrecht/ retourprocedure
 

U heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, met uitzondering van elektrische delen en/ of delen die hiermee in contact staan en delen welke op verzoek speciaal besteld zijn, 
uitgangspunt van deze 14 dagen is de datum van aflevering door de pakketdienst. 
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. 
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten van de webwinkel naar u gecrediteerd indien alle artikelen van de order geretourneerd worden, anders wordt enkel het bedrag van de geretourneerde artikelen gecrediteerd. De kosten voor retourzending van thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening, raadpleeg voor de exacte tarieven en voor o.a. buitenlandse tarieven de website van de pakketdienst waarmee u het pakket gaat verzenden.
Om gebruik te maken van dit recht dient u wel eerst contact met ons op te nemen via info@brabantautoparts.nl zodat wij uw retournering in behandeling kunnen nemen en een nummer kunnen toewijzen aan uw retourpakket zodat de retour afdeling deze kan verwerken bij binnenkomst.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retournering terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is waarbij ook hier de afleverdatum door de pakketdienst het uitgangspunt is en getekend is voor ontvangst.
Terugbetaling zal in de regel geschieden middels dezelfde betaalmethode als waarmee betaald is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen danwel te bekijken, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is d.m.v een omdoos. Het product dient compleet retour te zijn, incomplete retourzendingen kunnen niet worden verwerkt.

Retourneren is voor eigen verantwoordelijkheid en dient te gebeuren met een eigen geselecteerde pakketdienst, advies is om altijd aangetekend te verzenden danwel ontvangst met handtekening omdat anders de vervoerder geen aansprakelijkheid neemt als een pakket vermist is en geen onderzoek in zal stellen bij vermissing of verkeerd bezorging van een pakket.
Wordt het artikel beschadigd bij ons bezorgd behouden wij ons het recht voor te crediteren en is het aan de verzender om dit af te handelen met betrekking tot (transport)schade met de pakketdienst.

Graag in het pakket toevoegen het volledig door u ingevulde herroepingsformulier wat u uit kunt printen middels onderstaande link zodat de retourafdeling eenvoudig uw retournering kan achterhalen en op een goede manier kan verwerken, of het is ook prima om dit per e-mail toe te sturen indien gewenst.
Vergeet a.u.b. niet even de trackingcode door te geven per e-mail aan ons zodat wij altijd uw retourzending kunnen achterhalen.

Herroepingsformulier


Gelieve te allen tijde contact met ons opnemen middels een e-mail alvorens te retourneren zodat uw retourzending aangemeld wordt en Brabant Auto Parts u een referentiecode door kan geven zodat de retourafdeling uw pakket kan identificeren.


Retouradres:

Brabant Auto Parts
Afd retour
Gildeweg 8
2632 BA
Nootdorp
Nederland

 Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld of dat uit communicatie met de klant blijkt dat hieruit opgemaakt kan worden dat het een speciaal besteld onderdeel betreft voor de klant en de klant hiermee akkoord gaat door deze te bestellen.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
 a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals 2e kans artikelen, elektrische delen, accu's, weerstanden, sensoren, sleutels op chassisnummer besteld, verlichtingsdelen en overige elektrische onderdelen dan wel delen die in contact staan met elektrische delen, velgen, plaatwerk, uitlaatdelen en speciaal bestelde delen welke geen zogenaamde voorraadartikelen zijn en voor bestellingen waarbij het chassis/ VIN nummer niet is opgegeven en controle door Brabant Auto Parts hierdoor niet mogelijk is.
 d. die snel kunnen bederven of verouderen;
 e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft


 Artikel 9 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan de ondernemer te worden gemeld, de klant/ ontvanger is verplicht om de bestelling te controleren op manco's, compleetheid en eventuele beschadiging van de inhoud en het artikel. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, indien het uiteraard niet om een artikel gaat wat beschadigd is geleverd.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.Wat betreft modificatie aan de auto en het gebruik van accessoires en onderdelen hiervoor is dit op eigen risico en zal hier te nimmer zowel mondeling als schriftelijk d.mv.certificaten geen goedkeuring voor worden verstrekt.
 5. De garantie geldt niet indien:
 De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken evenals als deze reeds gemodificeerd worden besteld en geleverd;
 De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 6. Een gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Brabant Auto Parts op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een week na aankoop gratis worden vervangen. Let wel, dit kan pas beoordeeld worden nadat wij het artikel dat voor garantie in aanmerking dient te komen retour hebben ontvangen. Hierna kan er beoordeeld worden of het artikel terecht geclaimd kan en mag worden en zal zo snel mogelijk een nieuw artikel kosteloos worden toegestuurd. De klant dient echter wel vooraf aan te tonen door middel van bijvoorbeeld een testuitdraai, uitleesrapport of ander schriftelijk bewijs afgegeven door een erkende en gecertificeerde instantie, dat het onderdeel wat geclaimd wordt daadwerkelijk ook een storing geeft en/ of defect is en dus terecht voor fabrieksgarantie geclaimd gaat worden, dit rapport en/ of bewijs dient bij het betreffende onderdeel te worden geretourneerd zodat de ondernemer deze in kan dienen bij de fabrikant.
Tevens dient een onderdeel gemonteerd te zijn bij een gecertificeerd bedrijf om voor een eventuele garantieclaim van dat onderdeel in aanmerking te komen.
Bij een eventuele garantieclaim zal de fabrikant te allen tijde de gegevens opvragen van dit bedrijf alsook de kilometerstand inbouw/ montage van het desbetreffende onderdeel en datum

Met betrekking tot garantieclaims zijn er echter enkele uitzonderingen zoals bougies die afgebroken zijn door montage, accu's die verkeerd worden aangesloten en andere zaken die, doordat de koper zelf de reparatie verricht, defect geraken en/ of weigering vertonen die niet direct met het aangekochte artikel/ onderdeel te maken hebben, dit is tevens de reden dat de garantie op dit soort artikelen/ onderdelen beperkt is en blijft tot enkel garantie op het bestelde onderdeel.
Brabant Auto Parts geeft dan ook als advies om een besteld onderdeel te laten monteren bij een gecertificeerd bedrijf.

Melding van een beschadiging, gebrek en/ of incompleetheid dienen meteen na bezorging danwel binnen 24 uur te geschieden. De ontvanger is namelijk verplicht het in ontvangst genomen onderdeel/ artikel te controleren op juistheid van bestelde deel/schade/ incompleetheid bijvoorbeeld als gevolg van transport danwel fabricagefout, zodat dit geclaimd kan worden bij de desbetreffende pakketdienst (schade tijdens transport), of de fabrikant.
VERGEET AUB NIET HET CHASSISNUMMER/ VIN NUMMER VAN DE AUTO DOOR TE GEVEN, HIERDOOR KAN Brabant Auto Parts EEN CONTROLE UITVOEREN ZODAT U HET JUISTE ONDERDEEL VOOR UW AUTO ONTVANGT, ZONDER DIT NUMMER IS CONTROLE NIET MOGELIJK EN IS NIET GEGARANDEERD OF EEN ONDERDEEL GESCHIKT IS. BIJ EVENTUEEL RUILING/ RETOURNEREN HIERDOOR KAN Brabant Auto Parts GEEN AANSPRAKELIJKHEID NEMEN EN KUNNEN WE GEEN VERZENDKOSTEN VOOR REKENING NEMEN.

 Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 Opzegging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 Verlenging
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 Duur
 7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 Artikel 13 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Artikel 14 - Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 Artikel 15 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 - Retouren/ Klachten

Retour/klachten


Uitleg over retour procedure:

U heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, uitgangspunt is de datum van aflevering door de pakketdienst. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten van de webwinkel naar u gecrediteerd indien alle artikelen van de order geretourneerd worden, anders wordt enkel het bedrag van de geretourneerde artikelen gecrediteerd.

De kosten voor retourzending van thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening, raadpleeg voor de exacte tarieven en voor o.a. buitenlandse tarieven de website van de pakketdienst waarmee u het pakket gaat verzenden.

Retourneren is voor eigen verantwoordelijkheid en dient te gebeuren met een eigen geselecteerde pakketdienst, advies is om altijd aangetekend te verzenden ofwel ontvangst met handtekening omdat anders de vervoerder geen aansprakelijkheid neemt als een pakket vermist is en geen onderzoek in zal stellen bij vermissing of verkeerd bezorging van een pakket.
Om gebruik te maken van dit recht dient u wel eerst contact met ons op te nemen via info@brabantautoparts.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retournering terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is waarbij ook hier de afleverdatum door de pakketdienst het uitgangspunt is en getekend is voor ontvangst.
Terugbetaling zal in de regel geschieden middels dezelfde betaalmethode als waarmee betaald is.

Wel dient u het volgende te controleren:

1.Het artikel dient onbeschadigd, in complete staat en niet gebruikt te zijn wat gecontroleerd wordt na ontvangst van retournering.
2.Het artikel dient vrij van vingerafdrukken, olie, vet te zijn en heeft geen sporen van montage/ demontage.
3.Het betreft geen elektrisch onderdeel, noch een artikel wat in verbinding staat met elektrische delen daar deze delen niet kunnen worden geretourneerd.
4.De verpakking dient onbeschadigd, schoon, vrij van aangebrachte stickers/ teksten etc te zijn en in dezelfde staat zoals u heeft ontvangen.
5.Het artikel wat geretourneerd wordt dient degelijk verpakt te zijn in een omdoos, gebruik dus niet de originele productdoos als verpakkingsdoos.
6.Advies is om altijd te versturen met ontvangst handtekening, pas dan heeft u een bewijs dat een pakket is overgedragen aan de ontvanger. Een zending blijft anders altijd de verantwoordelijkheid en eigendom van de verzender.

Adres voor retournering:

Brabant Auto Parts retour afdeling

Gildeweg 8
2632 BA
Nootdorp

Uitzondering hierop zijn: Artikelen die worden geretourneerd met kapotte verpakkingen worden niet in behandeling genomen en niet gecrediteerd. Onderdelen en accessoires die specifiek besteld zijn zoals velgensets, accu's, uitlaten, sleutels, plaatwerk, en daarnaast alle elektrische onderdelen zoals weerstanden, elektrische kabels, verlichtingsdelen, sensoren enz. en daarnaast nog alle overige artikelen in de webshop waarbij staat vermeld dat deze niet geruild/ geretourneerd kunnen worden kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Onderdelen en accessoires die sporen bevatten van montage of demontage, alsook aanpassingen en herstellingen worden ook niet teruggenomen. U kunt altijd alvorens te bestellen bij ons vrijblijvend informeren welke artikelen exact hieronder vallen, retourneringen die niet voldoen aan bovenstaande blijven uw eigendom en zullen dan ook worden geretourneerd waarbij de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

Klachten:


We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@brabantautoparts.nl.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.